Vethti nereguliaro fiskalina kasa

Mes, mokesèiø mokëtojai, su kasos aparatu, beveik visais etapais. Tai reiðkia, kad taksi, pavyzdþiui, maisto prekiø parduotuvëse arba kino teatruose arba didelëse parduotuvëse arba, galiausiai, vietose, kuriose teikiamos ávairios maþesnës paslaugos. Þinoma, galite keistis be galo. Taip pat nepamirðkime, kad jei perkame kaþkà internetu, kai gausime paketà - be paties produkto, turëtume gauti gavimà.

Jis naudojamas taip pat, kaip ir mokesèiø mokëtojai, vykdantys pardavimus fiziniø asmenø situacijoje (kurie neuþsiima verslu, taip pat ir vienkartinës iðmokos ûkininkams, atsiþvelgiant á ástatymà, yra ápareigoti atidþiai saugoti apyvartà, naudojant minëtus kasos aparatus. Taèiau praktika rodo, kad tai yra paskutinis skirtingas.

Bet kà turëtume daryti kaip verslininkà, kai kasos aparatas nustos veikti, kai jis bus supykæs? Taip pat paskutinis priedas, esantis deðiniajame deðiniajame momente ... Arba mes esame viena ið galimybiø, kad nebûtø priversti - dël to atsiranda nedideli nuostoliai - pertrauka pardavimus?

Nieko naujo nesuteikia patarimø, kaip rezervinis kasos aparatas. Formuojant, kai teisingo kelio bankas bus blogas, mokesèiø mokëtojas vienà dienà gali panaudoti subsidijas ið rezervo fondo. Þinoma, jei jis turi vienà. Be abejo, formaliu poþiûriu verslininkai neprivalo turëti grieþtø fiskaliniø kasos aparatø. Taèiau jie yra naudingi, ypaè fiksuotojo ryðio ir didþiøjø prekybos centrø labui. Iðskirtiniais atvejais, kurie, be abejonës, pablogëjo pagrindiniame banke ir nori toliau parduoti, gali pasirodyti, kad vienintelis pagrástas sprendimas yra naudoti rezerviná kasà. Beje: apie tai giliai galite skaityti mene. 111 par. PVM ástatymo 3 straipsnyje.

Kasos aparato gedimas, be abejo, nëra malonus. Gerai, kad galime iðsaugoti situacijà naudodami rezerviná kasos aparatà. Tarkime, kad tuo metu, kai mokesèiø mokëtojas pereina nuo áraðymo á rezerviná kasos registrà, apie tai turi nedelsiant informuoti kompetentingà mokesèiø inspekcijà. Praneðime turëtø bûti pateikiami tokie priedai: informacija apie árangos gedimà, taip pat informacija apie atsarginiø atsarginiø árenginiø pakeitimà. Galø gale: svarbu, kad atsargø kasos aparatas bûtø gautas ten, kur vyksta pardavimas.