Virti pupelemis

Maisto gaminimas lydi vyrø ið amþiaus ir beveik visa namø ðeimininkë þino, kad jame yra daug dalykø, pavyzdþiui, pjaustymo, smulkinimo, smulkinimo ar trinties. Jei mes ruoðiamës paruoðti vienodai sudëtingà patiekalà ir keletà patiekalø, mes turime visas rankas. Be to, jei visi norime viskà padaryti rankomis, maisto ruoðimas yra daug laiko reikalaujantis ir netgi varginantis.

Verta pirkti darþoviø trupintuvà. Jis mus átrauks á funkcijø galià ir sukurs viduryje ir gerai. Svarbi prielaida yra tam tikro maisto produkto susiskaidymas. Ryðiuose, kuriø mums reikia dabar. Jis gali supjaustyti kubeliais, supjaustyti arba sumalti produktus. Maiðymui gali ir gali bûti naudojamas elektrinis darþoviø trupintuvas. Ðiandieninëje kûryboje bus gerokai sumaþintas maisto paruoðimo laikas ir pastangos, reikalingos ðiai veiklai vykdyti. Svarbiausias veiksnys, kuris akivaizdþiai yra prietaiso pagrindas, yra pjovimo peilio nuosavybë. Kaip þinome su nuobodu peiliu, mes nieko nedarysime. Kuo daugiau smulkintuvas turi sparnus peilyje, tuo geriau, nes maiðymas ir pjovimas sustoja efektyviau. Nepaisant to, ar korpusas yra saugus, ar plastikas, jis nori bûti atsparus ir didþiulis. Nerûdijantis plienas yra pats geriausias pasirinkimas, nes jis yra dràsesnis ir suteikia stabilesná pagrindà. Papildomas pranaðumas yra galimybë dirbti su akumuliatoriumi, kad jie galëtø naudoti smulkintuvà laisvoje vietoje, nereikalaujant prijungti prie lizdo, kuriame veikia. Daug árangos yra didþiulis. Kuo didesnis jis bus, tuo daugiau bus pridëta, o kai kurie jø bus tvarkomi. Svarbus yra ir posûkiø skaièius. Daþniausiai susiduriame su greièio vyriausybëmis, kuriose gali vystytis mûsø smulkintuvas. Kiekvienas etapas pristatomas kitokia galia, todël galime jà tobulinti pagal individualius poreikius.