Virtuves aranga naudojama restorane

Jûs negalite iðgirsti apie tai, nes, nepaisant pasaulio plëtros, sekso temos ir vizitai á ginekologà laikomi tabu. Tai nepakeis to, kad anksèiau ar vëliau jauna moteris turës áveikti savo pirmàjà datà ginekologijos tarnyboje. Nepaisant to, ar jos kryptis bus reguliarus tyrimas ar kontraceptinis vaistas, pirmoji ginekologo data moterims atrodo beveik tokia pati. Be to, tai taip pat yra streso, galø gale, nusirengimas ið liemens þemyn prieð svetimà moterá nëra gerø áspûdþiø. Toliau pateikiamame vadove mes parodysime, kaip baigti svarbø ginekologo vizità ir ko tikëtis ið jo.

Pirmosios dienos prieþastis nëra aiðki problema, pvz., Makðties infekcija, sutikimas su pirmuoju paskyrimu, pasirenkama diena tarp ciklo ir ciklo vidurio, kuri suteiks gydytojui gilø gimdos kaklelio tyrimà ir galbût citologijos straipsnio rinkiná. Kai kalbama apie savo kûno pradþià, svarbu pasirûpinti laisvu, geranoriðku drabuþiu. Tai ne tik apie patogià drabuþiø spintos apaèià, bet ir apie iðjungtà arba deðinæ á virðø, nes patartina patikrinti krûtinæ. Bikini zonos depiliacija atrodo gana prieðtaringa. Tiesa yra tai, kad paieðka bus papildoma, nepaisant to, ar nusprendþiame skleisti intymià aplinkà, ar ne.

Kalbant apie patá tyrimà, jis ateityje parodys: pirmiausia gydytojas papraðys pagrindinës informacijos, pavyzdþiui, svarbaus ir ðio etapo momento ir ilgio, ar asmuo jau pradëjo lytinius santykius. Jei mes savanoriðkai pasieksime kontracepcijos gydymo kelià, gydytojas taip pat papraðys mûsø apie tai, kokie jausmai lydi mus per ðá laikotarpá (galbût ir sunkus pilvo skausmas, panaðus á tà, kraujavimo gausa, kuri, mûsø manymu, bûtø geras kontracepcijos bûdas.Tada mes einame á svarbø tyrimà arba á garsiàjà këdæ, kurioje mes suteikiame pusiau nuleidþianèià padëtá, kai kojos dedamos á tam tikrus maiðus. Pats tyrimas yra neskausmingas, taèiau stipriai pabrëþti pacientai gali jausti diskomfortà ar skausmà. Nebijokite praneðti apie tai savo gydytojui.

Labai svarbu juos pateikti kas kelis kartus per metus, pradëjus ginekologinius tyrimus. Jûs taip pat nenorite pamirðti menstruacijø kalendoriaus, nes ciklø informacija reikalinga tinkamai atlikti tyrimà.