Zelmer pjaustytuvas 493 5 dalys

Sûrio pjaustymas gali bûti nereikðmingas klausimas, taèiau parduotuviø padëjëjø sûriø parduotuvëse patirtis apie vertæ, atrodo, dalijasi kiekvienà sekundæ. Sûriai, susijæ su rûðimi, yra skirtingi. Yra kieti sûriai, kurie turi bûti naudojami ðiek tiek daugiau jëgos, taèiau pats sûris yra labai subtilus, netgi sujungæs su peilio dydþiu, net jei yra tas pats peilis, skirtas grieþtai sûriui pjauti. Atsiþvelgiant á tai, kad peilio pavirðius yra neðvarus su lipniu sûriu, kità grieþinëlá dar sunkiau supjaustyti á tikslià technologijà, nepaþeidþiant sûrio struktûros.

Kà tada gali padaryti þmonës, kurie dirba ámonëse, kurie kiekvienà dienà turi daug kartø supjaustyti ávairius sûrius á maþus gabalus? Pirmiausia, jie turi naudoti gerà pjaustytuvà. Sûrio pjaustytuvas ma-ga yra labai aukðtos kokybës medþiaga, skirta visø rûðiø sûriui pjauti. Jis turi labai jautrià peilá, kuris pjauna á sûrá ir iðpjauna plonus, subtilius grieþinëlius. Tai reiðkia, kad ðis pjaustytojas netrukus supjaustys didesnæ sûrio sumà be poreikio valyti peilio pavirðiø kas kelis gabalus. Ypaè praktiðka, kai reikia, kad blogà laikà, t. Y. Paprastai prekyboje, bûtø sumaþintas didelis ávairiø rûðiø sûris. Vis dëlto mes vis labiau norime ásigyti pjaustytuvà savo namams, nes tai rodo, kad esame labai pasirengæ prisidëti prie reikalingos veiklos, kuri mums kelia daug problemø.

Ðiandien vietoj supjaustytø sûriø galite nusipirkti savo sûrio pjaustytuvà ir kiekvienà dienà iðpjauti kuo daugiau sûrio grieþinëliø, nes nenorite su visu sûrio bloku! Tai yra didelis energijos taupymas ir pats sûris, nes visa ðio bloko statyba bus daug lëtesnë nei sûris, supjaustytas á maþus gabaliukus sandëlyje.